Схема продуктивних сил суспільства

схема продуктивних сил суспільства
Його найважливіші риси: Перехід від середнього палеоліту до пізнього супроводжувався корінною перебудовою структури найдавніших людських общин: первісне стадо трансформувалося в родоплемінну організацію. Сполучення вихідних умов формування регіону дає величезну кількість варіантів, тому на Землі нема тотожних регіонів. Основними завданнями сучасної демографiї є з’ясування причин змiн чисельностi населення у зв’язку з коливанням народжуваності i смертi, процесами мiграцiї, урбанiзацiї, розподiлом населення за соцiально — класовою структурою, расовим, мовним, нацiональним складом. Предме­ти праці входять до складу продуктивних сил тією мі­рою, якою вони йдуть на продуктивне споживання і ви­користовуються як джерела енергії. В сучасних умовах до складу продуктивних сил відно­сять також науку (як специфічну продуктивну силу), форми і методи організації виробництва. Внаслі­док цього між двома сторонами суспільного способу ви­робництва виникає конфлікт, що з економічного погляду зумовлює настання епохи соціальних революцій.


Розподіл та обмін опосередковують зв’язок між виробництвом і споживанням продуктів і послуг. При поновленні виробничого циклу необхідно не просто мати робочу силу і засоби виробництва, а співвідношення їх у конкретних пропорціях. Однак, вона не може бути визначальною при періодизації історії первісного суспільства, так як не можна судити за знаряддями праці про характер суспільних відносин людей. Таким чином, науково-технічна революція зумовила індустріалізацію науки.1987рр Четверта науково технічна революція відбулася Основними рисами НТР є: швидкість розвитку науки, перетворення науки в безпосередню виробничу силу; всеосяжність; зміна технічної та технологічної бази господарства світу.

Сьогодні просте відтворення розповсюджене в багатьох країнах, що розвиваються, в традиційних укладах їх економіки. Розвиваючись більш динамічно (під впливом потреб, інтересів людей, внутрішніх суперечно­стей продуктивних сил та їх матеріально-речової форми тощо), продуктивні сили поступово вступають у все біль­шу суперечність з виробничими відносинами. Всі зазначені фактори необхідні для нормального ходу відтворення. Сучасна наука стверджує, що людина розумна виникла в деяких окремих районах нашої планети. Історія розвитку людства являє собою процес зміни, розвит­ку і вдосконалення засобів праці, людей, їх виробничого досвіду, навичок до праці, вміння користуватися знаряддями праці.

Похожие записи: